Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-02-08

  Komunikat

  POWER II góra

  Powiatowy Urząd Pracy z Zgierzu uprzejmie informuję, iż od dnia 08.02.2016 roku w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” będą wydawane i przyjmowane wnioski z następujących instrumentów rynku pracy:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

  DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

   

  Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • osoby powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

   

  Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu oraz w punktach informacyjno - konsultacyjnych działających na terenie powiatu.

   

  W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne instrumenty rynku pracy lub też napływ zbyt dużej ilości wniosków – uniemożliwiający ich terminowe rozpatrzenie – Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wstrzyma wydawanie i przyjmowanie określonych wniosków stosownym komunikatem.

  POWER II dół

  Czytaj aktualność: Komunikat
 • 2016-02-08

  Komunikat

  RPO II góra

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 08.02.2016 roku w ramach projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy” będą wydawane i przyjmowane wnioski z następujących instrumentów rynku pracy:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

   

  Projekt skierowany jest do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne – z ustalonym II profilem pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

   

  Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

   

  Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu oraz w punktach informacyjno - konsultacyjnych działających na terenie powiatu.

   

  W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne instrumenty rynku pracy lub też napływ zbyt dużej ilości wniosków – uniemożliwiający ich terminowe rozpatrzenie – Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wstrzyma wydawanie i przyjmowanie określonych wniosków stosownym komunikatem.

  RPO II dół

  Czytaj aktualność: Komunikat
 • 2016-02-01

  Termin wydawania wniosków KFS

  KFS 

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 08.02.2016 r. będą wydawane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

   

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

  Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  Środki z KFS przyznane pracodawcy na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
   w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro).

   

  Aktualny druk wniosku dostępny będzie na stronie internetowej: www.pupzgierz.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

  Czytaj aktualność: Termin wydawania wniosków KFS
 • 2016-02-01

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety ministerstwa

  KFS

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w 2016 r. nie ma ograniczenia dotyczącego  wieku pracodawców i pracowników, którzy zamierzają skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego w ramach środków KFS.

   

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków KFS w związku z czym wsparcie będzie udzielane w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

   

  Priorytet pierwszy wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego
  w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Natomiast ww. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).

   

  Priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (są to osoby, które prace w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r.)

   

  Priorytet trzeci – wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm. ) – wynika z kolei z przyjętego programu „Praca dla młodych” w ramach, którego pracodawcy lub przedsiębiorcy zatrudniający osoby młode do 30 r. życia mogą uzyskać refundację z Funduszu Pracy części kosztów pracy tych osób. Pracodawcy, którzy otrzymają na podstawie art. 150f ww. ustawy refundację kosztów pracy młodych pracowników, w pierwszej kolejności będą mieli możliwość skorzystania ze środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tych osób.

  Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety ministerstwa
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) operator maszyn 10 od 2016-02-15
do 2016-02-15
Giełda Pracy siedziba pracodawcy Łódź, ul. Św. Teresy 109 magazynier 10 od 2016-03-04
do 2016-03-04
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) tapicer 30 od 2016-02-15
do 2016-02-15
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) szwaczka 30 od 2016-02-15
do 2016-02-15
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 114 I piętro) przedstawiciel handlowy 3 od 2016-02-17
do 2016-02-17
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne siedziba Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 (sala 114 I piętro) opiekun/opiekunka osób starszych 120 od 2016-02-10
do 2016-02-10
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) kasjer 3 od 2016-02-09
do 2016-02-09
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) piekarz 1 od 2016-02-09
do 2016-02-09
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) cukiernik 1 od 2016-02-09
do 2016-02-09
< poprzednia 1 następna >