Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Roboty publiczne

Dla pracodawców zainteresowanych organizacją miejsc pracy dla osób bezrobotnych  w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.    


Zasady i wnioski dotyczące organizacji ww. form będą dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu www.pup.zgierz.pl, a także w siedzibie urzędu oraz Centrach Aktywizacji Zawodowej działających na terenie Powiatu Zgierskiego.                       

 

 

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

 

Informacje dla organizatora robót publicznych:

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę u którego będą wykonywane roboty publiczne.

 

Organizator składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

 

Organizatorzy lub wskazani przez niego pracodawcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej nie mogą ubiegać się o organizowanie robót publicznych.

 

 

 

 

 

Osoby uprawnione do skierowania na roboty publiczne:

Osoby bezrobotne będące  w szczególnej sytuacji na rynku pracy :

  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,  albo kobiety, które  nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
  • bezrobotni wychowujący samotnie co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
  • bezrobotni niepełnosprawni.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacania składek  na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25 ).
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i88 Traktatu (Dz. Urz. WE  L 214 z 09.08.2008 r. str. 3) oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 Nr 93, poz. 585 oraz  z 2010 r. Nr 18, poz.99) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312).

 

 

Uwaga! Możliwość zorganizowania robót publicznych uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Urząd.

Szczegółowe zasady obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dotyczące  organizacji robót publicznych dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Ewelina Michałowicz (2013-11-05 10:35:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupzgierz.pl/strona/roboty-publiczne/114