Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Roboty publiczne

ROBOTY PUBLICZNE

POK. 201, II piętro tel.: (42) 716-49-41 WEW. 201 LUB (42) 714-12-79

 

Roboty publiczne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zawiera z organizatorem robót publicznych umowę określającą warunki organizacji robót publicznych.

 

Urząd na podstawie zawartej umowy, zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres:

  • do 6 miesięcy – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych
    w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  • do 12 miesięcy – koszty w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Ewelina Michałowicz (2016-06-03 11:18:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupzgierz.pl/strona/roboty-publiczne/114