Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Roboty publiczne

Dla pracodawców zainteresowanych organizacją miejsc pracy dla osób bezrobotnych
w ramach robót publicznych
.    

 

 

Roboty publiczne

 

KONTAKT

 

Katarzyna Drożdżel

pok. 201 tel.: (42) 716-49-41 w. 201

   tel.: (42) 714-12-79

 Zasady i wnioski dotyczące organizacji ww. form są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu www.pup.zgierz.pl, a także w siedzibie urzędu oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

 

 

Roboty publiczne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy- gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę u którego będą wykonywane roboty publiczne.

 

Organizator składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

 

Organizatorzy lub wskazani przez niego pracodawcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej nie mogą ubiegać się o organizowanie robót publicznych.

 

 

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub skierowania na zasadach robót publicznych, o których mowa w art. 51, art. 56, art. 57 i art. 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacania składek  na ubezpieczenia społeczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 864 ).
  1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minis ( Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z 24.12.2013).

 

 

Uwaga! Możliwość zorganizowania robót publicznych uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Urząd.

Szczegółowe zasady obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dotyczące  organizacji robót publicznych dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Ewelina Michałowicz (2014-07-10 15:18:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupzgierz.pl/strona/roboty-publiczne/114